ប្រវត្តនែការបង្កើតសមាគម ពាណីជ្ជកម្មកម្ពុជា (C.B.A)

យោងតាម:

  • បច្ចុប្បនភាពនៃស្ថានភាពសេដ្ឌកិច្ចជាតិ
  • បច្ចេកវិទ្យាក្នុងតំបន់អាស៊ាន និងសកលលោក
  • គោលនយោបាយបង់ពន្ធរបស់ក្រសួងសេដ្ឌកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
  • និវិធីតាក់តែឯកសារសាធារណៈ
  • និតិវិធី ច្បាប់លើពណិជកម្មកម្ពុជា និងការរក្សាកម្មសិទ្ធបញ្ញា របស់ក្រសូងពាណិជកម្ម

តាមចំនុចយោងខាងលើ ជាបុព្វហេតុដែលនាំអោយយើង ខ្ញ ទាំអស់គ្នានៃសមាគមនេះមាន
ឆន្ទះក្នុងការជ្រោមជ្រែងពង្រីកនិងពង្រឹងស្ថាប័ណ្ណសហគ្រាសពណិជកម្មទាំឡាយរបស់បង
ប្អូនដែលជាពណិជ្ជករអោយមានគុណភាពនិងរក្សាតម្លាភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុង
មុខជំនូញនីមួយៗ ដោយសេចក្តីសំគួរបំផុតរៀងៗខ្លួន។

សមាគម ពាណិជ្ជកម្ម  កម្ពុជា(CBA) គឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋភិបាលមួយដែលមានវិជ្ជាជីវៈ ក្នុង
ការៈជ្រោមជ្រែងពង្រីកនិងពង្រឹងស្ថាប័ណ្ណសហគ្រាសពណិជកម្មទាំឡាយរបស់បង
ប្អូនដែលជាពណិជ្ជករអោយមានគុណភាពនិងរក្សាតម្លាភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុង
មុខជំនូញនីមួយៗ ដោយសេចក្តីសំគួរបំផុតរៀងៗខ្លួន។ គ្រប់សកម្មភាព ទាំងនេះធ្វើឧ្យ
សមាជិកនៃសមាគម ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជាទទួលបានភាពរឹងមាំ និងទទួលការអភិវឌ្ឍន៍
អោយមាននិរន្ថភាព ព្រមទាំទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីទីផ្សា អន្តរជាតិនានា ដើម្បីសំ
រេចបាននូវ ការរីកដុះដាលនៃដែនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិ។

Contact Us